V. (1 )

 
  


 


 

 

  

 

 

 


 

()


()

()

 


 

 


 

(

( ..),

)

()

IV

( , ).

 


 

 


 

/() / / /()

 


() 6,8214 5,7095 -- -5,107 1,547 8,11 0 0 53,286

() 6,952 -0,4576 -- 0,9563 -0,2079 6,892 0 0 31,211

() 6,903 -0,3753 -- 1,930 -0,6861 6,960 0 0 45,767

() 8,643 0,202 -1,030 -- -- 7,017 0 0 49,003

() 6,726 0,4001 -- 1,283 -0,5307 6,965 -26,416 -32,808 47,301

() 10,55 2,16 -2,04 -- -- 8,874 -94,052 -94,260 51,061

24,98 5,24 -6,20 -- -- 19,57 -288,45 -269,78 22,2

() 6,34 1,10 0,26 -- -- 6,96 -22,063 -22,769 44,17

() 7,700 0,4594 -- 2,521 -0,8587 8,025 -57,798 -54,636 45,106

() -- -- -- -- -- 26,26 -41,404 -19,10 37,19

() -- -- -- -- -- 31,27 -191,4 (-164,2) 37,49

() 6,5846 6,1251 -- 2,3663 -1,5981 8,523 -11,04 -3,976 46,01

() 6,461 2,358 -- -0,7705 0,08729 7,137 21,60 20,719 50,339

() 5,48 13,65 -- -8,41 1,88 9,06 8,091 12,390 57,47

() 6,157 13,84 -- -9,103 2,057 9,51 -70,96 -71,79 59,40

() 13,70 6,42 -3,12 -- -- 12,10 -94,45 -88,52 61,24

- 11,22 8,20 -2,70 -- -- 10,62 -205,4 -192,4 10,00

() 4,750 12,00 -- 3,03 -2,63 8,536 -17,889 -12,140 44,50

() 5,21 22,00 -- -15,59 4,349 10,50 54,190 50,000 48,00

() 0,944 37,35 -- -19,93 4,220 10,41 12,498 16,295 52,45

() 1,648 41,24 -- -15,30 1,740 12,59 -20,236 -7,860 54,85

() -0,966 72,79 -- -37,55 7,580 17,57 -24,82 -5,61 64,51

-1,890 99,36 -- -54,95 11,92 23,14 -31,450 -4,300 70,42

() -8,650 115,78 -- -75,40 18,54 19,54 19,82 30,850 64,457

() -8,398 159,35 -- -100,03 23,95 44,56 -2,98 28,62 60,95

() 4,55 21,86 -- -2,91 -1,92 10,8 -48,08 -38,69 56,8

() 4,75 50,06 -- -24,79 4,790 17,59 -56,24 -40,3 67,4

() 4,19 31,64 -- -5,15 -3,800 15,0 -39,76 -31,96 63,5

() 1,625 66,61 -- -37,37 8,37 18,38 -51,79 -36,5 72,7

() 5,20 46,16 -- -18,35 -- 17,3 -104,3 -91,2 70,1

() 7,61 34,61 -- -26,68 7,344 15,63 -24 -16 70,62

() -- -- -- -- -- 34,8 27,80 27,8 47,2

() -- -- -- -- -- 44,4 5,3 34,95 53,6

4,49 63,46 -- -22,53 -- -- -31,20 -- 70,5